loading
Project 1
اختتامیه
تمبرهفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش آموزی
Project 1
برگزاری رشته شیمی
برگزاری رشته رباتیک
Project 1
حضوراستانداردرمسابقات ملی ابتکارات ونوآوری
برگزاری رشته جراحي
Project 1
رونمایی تمبر هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش آموزی
بازدیدمعاون وزیرآموزش وپرورش ازهفتمین دوره مسابقات ملی
Project 1
هفتمين دوره مسابقات ملي
بازدیدمعاون وزیرآموزش وپرورش ازهفتمین دوره مسابقات ملی
Project 1
شوراي راهبري هفتمين دوره مسابقات ملي
بازديد معاون محترم وزير آموزش وپرورش
Project 1
تفاهم نامه با وزارت آموزش وپرورش